Σύνδεσμοι


SKIF Hellas

Shotokan Karate Do International Federation of Greece

Shotokan Karate-Do International Federation (S.K.I.F.)Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.)Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καράτε (E.K.F.)Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε (W.K.F.)Facebook

Facebook of our Karate Club